De omgevingsvisie Veldhoven is ontwikkeld in co-creatie tussen de gemeente Veldhoven en RUIMTEVOLK. Om te komen tot een gedragen omgevingsvisie is er op meerdere momenten in het traject gesproken met inwoners en ketenpartners. De teksten van de omgevingsvisie zijn tot stand gekomen onder verantwoordelijkheid van de gemeente Veldhoven. De vormgeving van de omgevingsvisie en de kaarten zijn ontwikkeld door RUIMTEVOLK. De gebruikte foto's zijn afkomstig van RUIMTEVOLK en de gemeente Veldhoven. De website is ontwikkeld en in beheer van BügelHajema Adviseurs.

Eén of meerdere ambities en keuzes uit de omgevingsvisie werken we uit in omgevingsprogramma’s. Een programma kan visievormend zijn, gebiedsgericht of themagericht en bevat maatregelen. Voor deze programma’s neemt de gemeente de regie.  

Voor de volgende onderwerpen stellen we in ieder geval een programma op:

 • Programma Duurzaamheid
 • Programma Citycentrum
 • Programma De Run
 • Programma Detailhandel

Deze programma’s gaan we in samenspraak met bewoners en betrokkenen oppakken en vormgeven.

Naast programma’s vertalen we de Omgevingsvisie ook in een Omgevingsplan. Dit nieuwe instrument onder de Omgevingswet vervangt straks alle bestemmingsplannen. Met de voorbereidingen voor een nieuw omgevingsplan is de gemeente inmiddels begonnen. Omdat in een omgevingsplan regels worden opgenomen die direct betrekking hebben op uw woon- en leefomgeving, stellen we ook dit Omgevingsplan samen met u op!

Hoe gaan we met de Omgevingsvisie aan de slag? 

De gemeente Veldhoven heeft zichzelf als doel gesteld om voor 1 januari 2022 een omgevingsvisie te presenteren. Het maken van een visie is een bijzonder en intensief proces dat we samen met inwoners, professionals, ondernemers, belangenorganisaties en andere partijen hebben doorlopen. Samen ruimte maken! We hebben een aantal fasen doorlopen: dromen, durven, denken en doen.

 • Droomfase: In deze fase hebben we wensen en ambities van inwoners, ondernemers, professionals, bestuurders en raadsleden van de gemeente in kaart gebracht. In een bijeenkomst, creatieve wedstrijden voor de jeugd en interviews hebben we getracht de dromen op te halen. Tegelijk hebben we gekeken naar het beleid dat er nu is en naar toekomstige ontwikkelingen
 • Denk- en durffase: In deze fasen hebben we de opgehaalde dromen bij elkaar gebracht en samen besproken: Hoe verhouden deze zich tot trends en ontwikkelingen? Wat zijn de kernopgaven, wat zijn de centrale ambities, waar liggen de kansen en welke keuzes liggen voor? Wat zijn de ‘Kernopgaven’ waar Veldhoven voor staat, en welke gevolgen hebben deze voor de verschillende gebieden die onze gemeente kent? Tijdens deze fasen is ook een atelier georganiseerd waar tijdens een interactieve online werksessie met bewoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties is doorgepraat over de kernopgaven. In de volgende link kunt u de opbrengsten van deze bijeenkomst bekijken: Opbrengsten inwonersbijeenkomst 1 juli 2020.
 • Doenfase:Op basis van de strategische keuzen is in deze fase de Omgevingsvisie opgesteld. Ook in deze fase hebben we tijdens een atelier stilgestaan bij de rolverdeling van gemeente en samenleving: opbrengsten inwonersbijeenkomst 11 maart 2021  en is een enquête gehouden: Analyse enquête.
  Ook is in deze laatste fase een zogenaamde OmgevingsEffectenScan uitgevoerd. In deze OES worden de effecten op de omgeving van de gemaakte keuzes in de omgevingsvisie in beeld gebracht. Op deze manier nemen we het leefomgevingsbelang beter mee in de verdere besluitvorming. De OES brengt de effecten van het voorgenomen beleid uit de omgevingsvisie in beeld en geeft daarbij aanbevelingen voor de omgevingsvisie als ook de uitvoering daarvan. De conclusies en aanbevelingen uit de OES leiden tot tekstuele aanpassingen in de omgevingsvisie. Notitie ‘Aanscherpingen Omgevingsvisie naar aanleiding van  OES’

In de Omgevingsvisie beschrijven we ons Veldhoven in 2040. U vindt hier de ambities, kaders en uitgangspunten voor gebieden zoals bijv. woonwijken, centrumgebied, buitengebied en dorpslinten.

Hiermee geeft de omgevingsvisie richting aan nieuwe initiatieven en plannen. Dus heeft u een plan in de fysieke leefomgeving? Dan moet dit plan passen bij de ambities, uitgangspunten en kaders die voor het gebied zijn benoemd in de Omgevingsvisie.

Hoe is de Omgevingsvisie tot stand gekomen?

Waarom is een omgevingsvisie voor u van belang? 

Dat is voor ons de kern van de Omgevingsvisie. Samen gaan we ervoor zorgen dat Veldhoven een unieke en fijne stad blijft om te wonen, te werken en te verblijven, maar ook dat de dorpse kwaliteiten en de sociale eenheid behouden blijft en versterkt wordt.

De druk op de gemeente, de snelle ontwikkelingen en de vraag om ruimte voor woningen, bedrijven, recreëren, klimaatopgaven, natuurontwikkeling en energietransitie is groot. Het is dan ook van belang om dit alles in goede banen te leiden. In de omgevingsvisie hebben we hiervoor de basis gelegd. Het is een gezamenlijke kijk op de ontwikkeling van Veldhoven tot 2040. Zodat we ook in de toekomst die fijne woon-, leef- en werkgemeente zijn en blijven! 

Omgevingsvisie Veldhoven

Samen ruimte maken

In Nederland neemt de druk op de fysieke ruimte en het leefklimaat toe. Economische ontwikkeling, ruimte voor woningbouw, een gezonde en veilige leefomgeving en duurzaamheidsambities strijden met elkaar om voorrang. De uitdaging is om daarin een goed evenwicht te vinden. Vraagstukken worden steeds ingewikkelder en kunnen alleen in samenhang met elkaar worden opgelost.

Met de Omgevingswet krijgt de gemeente meer verantwoordelijkheid voor de fysieke leefomgeving en kan zij inspelen op lokale behoeften. Voor burgers en bedrijven vermindert de regeldruk en komt er meer ruimte om de fysieke omgeving vorm te geven. De omgevingsvisie biedt voor al die toekomstige ontwikkelingen de kaders en heeft betrekking op alle onderdelen van de fysieke leefomgeving: ruimte, water, milieu, bodem, landschap, verkeer, vervoer, infrastructuur en cultureel erfgoed.

De Omgevingswet treedt 1 juli 2022 in werking. De omgevingsvisie is een belangrijk instrument van de Omgevingswet en geeft antwoord op de vraag: Welke gemeente willen en kunnen we in 2040 zijn? Hier worden de grote lijnen uitgezet die gaan over identiteit, waarden, kernkwaliteiten en de opgaven waar Veldhoven voor staat.

Logo samen ruimte maken logo gemeente Veldhoven

Waarom een Omgevingsvisie?

Wat is een Omgevingsvisie?

De omgevingsvisie Veldhoven is ontwikkeld in co-creatie tussen de gemeente Veldhoven en RUIMTEVOLK. Om te komen tot een gedragen omgevingsvisie is er op meerdere momenten in het traject gesproken met inwoners en ketenpartners. De teksten van de omgevingsvisie zijn tot stand gekomen onder verantwoordelijkheid van de gemeente Veldhoven. De vormgeving van de omgevingsvisie en de kaarten zijn ontwikkeld door RUIMTEVOLK. De gebruikte foto's zijn afkomstig van RUIMTEVOLK en de gemeente Veldhoven. De website is ontwikkeld en in beheer van BügelHajema Adviseurs.

Eén of meerdere ambities en keuzes uit de omgevingsvisie werken we uit in omgevingsprogramma’s. Een programma kan visievormend zijn, gebiedsgericht of themagericht en bevat maatregelen. Voor deze programma’s neemt de gemeente de regie.  

Voor de volgende onderwerpen stellen we in ieder geval een programma op:

 • Programma Duurzaamheid
 • Programma Citycentrum
 • Programma De Run
 • Programma Detailhandel

Deze programma’s gaan we in samenspraak met bewoners en betrokkenen oppakken en vormgeven.

Naast programma’s vertalen we de Omgevingsvisie ook in een Omgevingsplan. Dit nieuwe instrument onder de Omgevingswet vervangt straks alle bestemmingsplannen. Met de voorbereidingen voor een nieuw omgevingsplan is de gemeente inmiddels begonnen. Omdat in een omgevingsplan regels worden opgenomen die direct betrekking hebben op uw woon- en leefomgeving, stellen we ook dit Omgevingsplan samen met u op!

Hoe gaan we met de Omgevingsvisie aan de slag? 

De gemeente Veldhoven heeft zichzelf als doel gesteld om voor 1 januari 2022 een omgevingsvisie te presenteren. Het maken van een visie is een bijzonder en intensief proces dat we samen met inwoners, professionals, ondernemers, belangenorganisaties en andere partijen hebben doorlopen. Samen ruimte maken! We hebben een aantal fasen doorlopen: dromen, durven, denken en doen.

 • Droomfase: In deze fase hebben we wensen en ambities van inwoners, ondernemers, professionals, bestuurders en raadsleden van de gemeente in kaart gebracht. In een bijeenkomst, creatieve wedstrijden voor de jeugd en interviews hebben we getracht de dromen op te halen. Tegelijk hebben we gekeken naar het beleid dat er nu is en naar toekomstige ontwikkelingen
 • Denk- en durffase: In deze fasen hebben we de opgehaalde dromen bij elkaar gebracht en samen besproken: Hoe verhouden deze zich tot trends en ontwikkelingen? Wat zijn de kernopgaven, wat zijn de centrale ambities, waar liggen de kansen en welke keuzes liggen voor? Wat zijn de ‘Kernopgaven’ waar Veldhoven voor staat, en welke gevolgen hebben deze voor de verschillende gebieden die onze gemeente kent? Tijdens deze fasen is ook een atelier georganiseerd waar tijdens een interactieve online werksessie met bewoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties is doorgepraat over de kernopgaven. In de volgende link kunt u de opbrengsten van deze bijeenkomst bekijken: Opbrengsten inwonersbijeenkomst 1 juli 2020.
 • Doenfase:Op basis van de strategische keuzen is in deze fase de Omgevingsvisie opgesteld. Ook in deze fase hebben we tijdens een atelier stilgestaan bij de rolverdeling van gemeente en samenleving: opbrengsten inwonersbijeenkomst 11 maart 2021  en is een enquête gehouden: Analyse enquête.
  Ook is in deze laatste fase een zogenaamde OmgevingsEffectenScan uitgevoerd. In deze OES worden de effecten op de omgeving van de gemaakte keuzes in de omgevingsvisie in beeld gebracht. Op deze manier nemen we het leefomgevingsbelang beter mee in de verdere besluitvorming. De OES brengt de effecten van het voorgenomen beleid uit de omgevingsvisie in beeld en geeft daarbij aanbevelingen voor de ontwerp-omgevingsvisie als ook de uitvoering daarvan. De conclusies en aanbevelingen uit de OES leiden tot tekstuele aanpassingen in de ontwerp-omgevingsvisie. Notitie ‘Aanscherpingen Omgevingsvisie naar aanleiding van  OES’

Hoe is de Omgevingsvisie tot stand gekomen?

In de Omgevingsvisie beschrijven we ons Veldhoven in 2040. U vindt hier de ambities, kaders en uitgangspunten voor gebieden zoals bijv. woonwijken, centrumgebied, buitengebied en dorpslinten.

Hiermee geeft de omgevingsvisie richting aan nieuwe initiatieven en plannen. Dus heeft u een plan in de fysieke leefomgeving? Dan moet dit plan passen bij de ambities, uitgangspunten en kaders die voor het gebied zijn benoemd in de Omgevingsvisie.

Waarom is een omgevingsvisie voor u van belang? 

De Omgevingswet treedt 1 juli 2022 in werking. De omgevingsvisie is een belangrijk instrument van de Omgevingswet en geeft antwoord op de vraag: Welke gemeente willen en kunnen we in 2040 zijn? Hier worden de grote lijnen uitgezet die gaan over identiteit, waarden, kernkwaliteiten en de opgaven waar Veldhoven voor staat.

Waarom een Omgevingsvisie?

In Nederland neemt de druk op de fysieke ruimte en het leefklimaat toe. Economische ontwikkeling, ruimte voor woningbouw, een gezonde en veilige leefomgeving en duurzaamheidsambities strijden met elkaar om voorrang. De uitdaging is om daarin een goed evenwicht te vinden. Vraagstukken worden steeds ingewikkelder en kunnen alleen in samenhang met elkaar worden opgelost.

Met de Omgevingswet krijgt de gemeente meer verantwoordelijkheid voor de fysieke leefomgeving en kan zij inspelen op lokale behoeften. Voor burgers en bedrijven vermindert de regeldruk en komt er meer ruimte om de fysieke omgeving vorm te geven. De omgevingsvisie biedt voor al die toekomstige ontwikkelingen de kaders en heeft betrekking op alle onderdelen van de fysieke leefomgeving: ruimte, water, milieu, bodem, landschap, verkeer, vervoer, infrastructuur en cultureel erfgoed.

Wat is een Omgevingsvisie?

Dat is voor ons de kern van de Omgevingsvisie. Samen gaan we ervoor zorgen dat Veldhoven een unieke en fijne stad blijft om te wonen, te werken en te verblijven, maar ook dat de dorpse kwaliteiten en de sociale eenheid behouden blijft en versterkt wordt.

De druk op de gemeente, de snelle ontwikkelingen en de vraag om ruimte voor woningen, bedrijven, recreëren, klimaatopgaven, natuurontwikkeling en energietransitie is groot. Het is dan ook van belang om dit alles in goede banen te leiden. In de omgevingsvisie hebben we hiervoor de basis gelegd. Het is een gezamenlijke kijk op de ontwikkeling van Veldhoven tot 2040. Zodat we ook in de toekomst die fijne woon-, leef- en werkgemeente zijn en blijven! 

Samen ruimte maken

Omgevingsvisie Veldhoven